Arbetsmetoder

”Alla vill förstå och bli förstådda”

KASAM

wp-1478172479253.jpg

Antonovsky beskriver KASAM – begreppet så här:

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.”

I bemötande agerar vi utifrån det pedagogiska förhållningssätt utifrån salutogent och empowerment teorier.

 

Salutogent Perspektiv

wp-1478172474037.jpg
Fokus på det som fungerar, känslan av sammanhang (Kasam). Alla ska kunna förstå/Begripa, Hantera/ utifrån sin förmåga, motiveras/meningsfullhet/lust.

 

Empowerment


Den enskilde ska ha kontroll över det egna livssituationen. Stärka tilltron till den egna förmågan, den egna kompetensen.

 

Teacch

sopsortering
Teacch står för Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
Teacch-metoden är en metod som framförallt är användbar för människor med autism och är en individuellt anpassad pedagogik som utgår från en helhetssyn av människan. Metoden bygger på struktur och visuellt stöd samt på ett nära samarbete mellan föräldrar och professionella.

 

KAT-kit

wp-1478172475769.png
KAT-kit är ett visuellt stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det stöttar och motiverar personen att vara delaktig, skaffa sig inflytande och bli självständig i den egna kommunikationen. KAT-kittet är en uppsättning dynamiska kommunikationshjälpmedel som ger individen stöd att bättre förstå sina egna tankar och känslor. De utvecklar förmågan att kommunicera med andra. Olika mätinstrument som ”temperaturskalor” eller siffror kan användas för att uttrycka känslor eller tankar inför situationer och händelser.

 

Seriesamtal/Sociala berättelser

En visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker.

Ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

 

Trippelkommunikation

Ett datorprogram som på ett lättillgängligt sätt bygger upp exempelvis sociala berättelser och seriesamtal.

 

PECS (Picture Exchange Communication System)

wp-1478172475968.png
PECS är ett bildkommunikationssystem för barn med autism. Syftet är att få igång spontan kommunikation på initiativ från barnet med autism. Genom PECS lär man barnet att tydligt rikta kommunikationen och man kommunicerar på ett enkelt sätt. Mottagaren ska förstå budskapet.
Man utgår från olika situationer i vardagen för att locka till kommunikation. Med tiden blir barnet alltmer självständigt och använder bilderna i kommunikativt syfte. I olika steg utvecklas kommunikationen till att omfatta flera situationer, personer och platser.

 

Samtalsmatta


En metod för att hjälpa personer med kognitiva svårigheter att uttrycka sina åsikter, fungerar som kommunikationsstöd och göra sig hörda.
Metoden vänder sig för personer med verbala och icke verbala förmåga.
Samtalsmatta är enkelt att använda med enkla föremål. T.ex. bilder och dörrmatta.
Många verksamheter använder den metoden, upplevelse är att den är trevlig, roligt och effektiv.