Motivationssamtal för nyanlända  

 Att förstå och bli förstådd

Från en punkt till annan punkt

Från en punkt till annan punkt

 • Vi vet genom forskning, att migrationsprocessen leder till försämrad hälsa, som i sin tur kan orsaka arbetslöshet och/eller ökad fysisk/psykisk sjukdom
 • Vårt uppdrag blir att medverka till en positiv förändring för att förbättra nyanländas situation, skapa goda förutsättningar utifrån deras egna styrkor och egenskaper för att främja denna målgrupps integrering
 • Den enskilde lär sig att hantera hinder som dyker upp under resans gång och får insikter om sig själv och sina starka sidor i den svåra livssituationen. Egna styrkor är det bästa verktyget under hela processen
 • Det är viktigt med kunskap om migrationspsykologi och hur den psykosociala hälsan påverkas till följd av flytt eller livsförändringar. Det är särskilt viktigt att öka insikten av sina egna resurser för att styra negativa tankar och transformera dem i positiv riktning.
 • Motivationssamtalet  stärker självförtroendet, självkänslan och ger motivation till att förändra livssituationen. Samt ger den enskilde verktyg och konkreta råd om hur de skapar goda möten i det nya samhället för att komma igång med sitt nya liv.
 • Vi skapar även realistiska handlingsplaner för nyanlända med kontinuerliga uppföljningar.
 • Metoder vi valt att använda i detta arbete är:
  • Empowerment förhållningssätt
  • MI – Motiverande samtal
  • Behavioristisk perspektiv
  • Salutogent perspektiv (Kasam)