KASAM, Empowerment och Salutogent perspektiv

Alla vill förstå och bli förstådda.

I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje utbildning, handledning och föreläsning. Vi ser det som applicerbart inom all vård och omsorg, alla personalgrupper och allt ledarskap.

Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här:

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.”

Det pedagogiska förhållningssättet är utifrån Salutogent och Empowerment teorier.

Salutogent: Fokus på det friska, det som fungerar kring individen. Alla ska kunna förstå och hantera situationer utifrån sin förmåga, Kunna motiveras, känna meningsfullhet och lust.

Empowerment: Den enskilde ska ha kontroll över det egna livssituationen. Stärka tilltron till den egna förmågan, den egna kompetensen.