Information & material

bocker

Litteratur

Nya Omsorgsboken”, Lena Söderman, Sivert Antonson, Liber AB, 2011
Helhetssyn På Människan”, Gunnar Kylen, Stiftelsen ala, 2008
Problemskapande beteende vid funktionsmässiga funktionshinder av Bo Hejlskov Elvén
Normell, M. (2010) Pedagogens inre rum — om betydelsen av känslomässig mognad.
Lewin, Barbro (2011) För din skull, för skams skull eller för skams skull.
Omsorg utan våld. Konsten att möta människor med autism. av Elisabeth Råberg
Stroke och konsten att vara anhörig. av Maria Wallström
En ”Riktig Emil” : om hur det är att vara mamma till ett barn med DAMP/MBD. av Åsa Gravander.
Ett helvetes liv- fyra berättelser om att vara pappor till barn med NPF inkl. Bokstavsbarnens ABC. av Lennart Lindqvist
Susanne Larsson. (2010) Äkta omsorg enligt LSS – Bemötande i praktiken. Bokförlaget Komlitt.AB.
Peter Westlund. (2011) Den salutogena GPS.n. Fortbildning AB
Hälsans mysterium. Anthonovsky. Natur och Kultur 2005
Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång. Anders Hanson. Fortbildning AB
Artiklar

artikel_11_kartlaggning_for_bo_leva_lara.pdf
Kasam.pdf
om implementering socialstyrelsen.pdf
Artikel, Träning i elrullstol hjälper svårt hjärnskadade.pdf
Filmer

UR – Salutogens
Youtube – What is Autism? Do you know the signs?
Youtube – Diagnosis Autism
På väg 2 mot vuxenlivet
Asperge syndrom – inifrån
Autism och autismliknande tillstånd hos vuxna
LSS

LSS= ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” bygger på en stark värdegrundsanknytning.
I fokus: Delaktighet, inflytande och självbestämmande. Goda levnadsvillkor för alla oavsett funktionshinder.
LSS-lagtext från 2010 samt de förändringar som kom till i lagen 2011LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade_2010 och förändringar från 2011.pdf
”Läkare bortom förståelse och insikt” ur läkartidningen.se
Läkare bortom förståelse och insikt.pdf
LSS_2011
LSS_2011.pdf
En rapport från socialstyrelsen om levnadsförhållanden för vuxna personer med funktionsnedsättning.
2010-6-21_Alltjämt olikt_Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning.pdf
Länkar

Socialstyrelsen – Ovanliga diagnoser
SLL – Habilitering & Hälsa
SLL – Autismforum
FUB
Myndigheten för delaktighet
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialstyrelsen – Vad är syftet med lex Sarah?
Socialstyrelsen – Funktionshinder

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetethttp://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20045/2016-1-23.pdf