Autism (AST)

Ism- inom medicinen: ett patologiskt tillstånd

hjarnan-med-halva-kroppen    hjarnans-funktioner

Vad är Autism?

 • Begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation
 •  Begränsning av förmågan till ömsesidig social interaktion
 • Begränsning av fantasi, lek beteenden och intressen

Korta fakta om autism:

 • Idag är man internationellt sett, överens om att autism förkommer hos minst 1 av 1000 personer. Av dessa är 3,61 män och 1 kvinna.
 • Cirka 30% av alla som har diagnosen autism har även epilepsi
 • Cirka 80% av alla som har diagnosen autism har även en utvecklingsstörning
 • Cirka 50% av alla som har diagnosen autism har ett talat språk
 • Cirka 1% av befolkningen har en utvecklingsstörning
 • Medfödd eller tidigt förvärvad genomgripande funktionsnedsättning.
 • Samsjuklighet/komorbiditet (epilepsi, utvecklingsstörning, hörselnedsättning, synnedsättning)
 • Fler pojkar än flickor som får diagnosen
 • Beteendedefinierad diagnos
 • Ojämn begåvningsprofil
 • Ekotal – ekolali

Autismspektrum

 • Atypisk autism eller autismliknande tillstånd-LSS
 • Autistiska drag

Orsaker till autism

 • Medfödd (biologisk grund), fysiologisk eller tidigt förvärvad neurologisk dysfunktion i det centrala nervsystemet
 • Genetiska orsaker – Ca 10% har en påvisbar om kromosom förändring
 • Infektioner under graviditeten
 • Förlossningsskador
 • Ärftliga avvikelser som kan orsaka autism är Retts syndrom, Fragile-X och Tuberös Skleros
 • Forskare är idag överens om att det kan finnas flera samverkande orsaker till autism

Vanliga förekommande funktionsnedsättningar vid autism

 • Mental retardation 80-90% (utvecklingsstörning)
 • Epilepsi 10-25%
 • Hörselskada 10-30%
 • Synnedsättning 50% (få studier)
 • Vanliga infektioner/förkylningar/influensor
 • Kroppsliga skador

Diagnos

Det används två diagnoser manual s.k. ICD-10 samt DSM-5
I fokus utreds beteendeavvikelse inom, social interaktion, kommunikation, begränsade intresse/ aktiviteter och om personen har repetitiva beteende mönster
Förmåga att bearbeta intryck och utifrån det, styra sitt beteende

Kognitions teorier

 • Theory of mind
 • Central koherens
 • Bristande exekutiva funktioner

Theory of mind: Krav i obalans eller s.k. överkrav

Theory of mind är ett engelskt ord, på svenska kallas teorin ofta för ”mentalisering”.
Teorin syftar på att människor har svårigheter att förstå andras tänkande, känslor, reaktioner som skiljer från sin egen uppfattning/känslor.
D.v.s. att förstå hur andra människor tänker är viktigt för att kunna förstå deras handlingar. Många forskare tror att personer med autism har svårt att föreställa sig andras tankar. Då blir det också svårt att förstå sig på världen. Följande känslor framkommer ofta vid brist på mentalisering:

 • Stressreaktioner
 • Ledsen, rädd
 • Arg, maktlös
 • Orolig. generad
 • Förvirrad, nervös
 • Frustrerad, besviken
 • Känslan av misslyckande
 • Orolig mm

Central Koherens

Människor som har svårigheter med central koherens kan uppfatta tillvaron som fragmentarisk och svårbegriplig. Eftersom man inte förstår hur saker och ting hänger ihop blir händelser, andras beteenden och andras krav oförklarliga och oförutsägbara, vilket kan skapa ångest och oro. Personen kan inte använda sammanhanget för att förstå en annan människas intentioner. Däremot är personen sällsynt bra på att minnas detaljer såsom: Födelsedatum, namn, rutiner m.m

De viktigaste Central koherens funktioner
– Förmåga att koncentrera sig
– Att se helheten, sortera bort onödiga detaljer, dvs sätta ihop de intrycken till en helhetsbilder (perceptionsforskning)

Personen har en s.k svag central koherens, har svårt att se helheten men är bra på att se detaljer, en stark central koherens är bra på se helheten men kan missa detaljer. Detta kan variera beroende på var och i vilken situation personen befinner sig

Exekutiva funktioner

Kognitiva funktioner står under frontallobens kontroll
Med hjälp av de exekutiva funktionerna kan man kontrollera sitt beteende, utvärdera det och om nödvändigt även förändra det
Har inte problem vid kända situationer, rutiner. Däremot hamnar personen ofta i olösliga situationer pga att hen inte har en förmåga att anpassa sig, utvärdera sitt handlande, och förändra beteendet i förhållande till situationen. Brist på flexibilitet helt enkelt!

De viktigaste exekutiva funktionerna är:

 • Förmågan att planera
 • Förmågan att hejda sina (oönskade) handlingar
 • Anpassningsförmåga

Perceptionsstörning (oförmågan att bearbeta intryck och utifrån det, styra sitt beteende)

ogon

 • Över/underkänslighet
 • Tolkningssvårigheter
 • Verklig över/underkänslighet eller svårigheter att kommunicera perceptuella upplevelser

Metoder som bl.a. kan användas inom autismspektrum:

 • Tydliggörande pedagogiken ( T.ex. Pecs, Teacch, Sociala berättelse, samtalsmatta, m.f)
 • TBA
 • Cat kitt
 • AKK
 • Samtals matta
 • Sociala berätelse
 • Kognitiva hjälpmedel
 • Förhållningssätt utifrån, lågaffektiv bemötande, det Salutogena perspektivet och Empowerment.
 • För med information om de olika metoderna, klicka på http://humancenter.se/vara-tjanster/arbetsmetoder/