Kognition

Förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, språklig förmåga med mera. Personer med nedsatt kognitiv förmåga är en blandad grupp. Därför kan tillgänglighet betyda mycket skilda saker för olika individer.

I Human Center är vi inriktade mot funktionshinder av olika slag som kan ge en nedsatt kognitiv förmåga samt demenssjukdomar.

För många människor med nedsatt kognitiv förmåga innebär tillgänglighet i den fysiska miljön att det är möjligt att orientera sig och använda miljön utan att utsättas för onödiga säkerhetsrisker. Inredning och utrustning ska utformas så att den är lättbegriplig.

Det är viktigt att titta på omgivningarna när vi möter personer med kognitiv nedsättning. Inom demensomsorgen saknas generellt en genomgående färgstruktur som kan ge individen ett stöd i vardagen. Flertalet äldreboenden har en lågmäld, ljus tapet i lägenheten. Utan skillnader mellan väggar, dörrar etc. Detta skapar onödig oro och kan orsaka mer problem än vad vi tror.

Human Center arbetar aktivt med att skapa en ny bas för äldreomsorgen som bygger på den kunskap som finns sedan länge inom funktionshinderområdet. Nya äldreboenden som byggs idag skall byggas åt de som ska tillbringa sina sista år i livet där, målet är inte att det ska se bra ut för omgivningen eller utifrån en arkitektsynpunkt.

I våra föreläsningar kring kognition så talar vi extra mycket om detta inom just demensomsorgen. På något sätt finns uppfattningen om att äldre inte kan bli hjälpta av bilder eller symboler. Hur fina genomförandeplaner som än finns så hjälper det oftast inte Greta 86år inför en ny uppgift. Hon måste få en uppfattning om VAD hon ska göra. Ord och språk är ett abstrakt sätt att kommunicera och Greta kanske inte förstår vad jag menar när jag muntligt berättar för henne om en kommande aktivitet såsom dusch. För att Greta skall ha en möjlighet att kunna ta emot mina instruktioner så måste hon ha en minnesbank att referera ordet ”dusch” till. Detta kan vara svårt vid funktionshinder eller vid en demenssjukdom då ”minnesbanken” är satt ur spel och är inte lika lätt att använda längre. Men med en bild så ser Greta direkt vad som skall hända.

Ändå envisas äldreomsorgen ofta med att inte använda bildstöd, inte erbjuda ett sorteringssystem för att förminska/förstärka information utan att det skrivna och talade språket är den enda informationskällan.

Vi på Human center strävar efter att kognitiva hjälpmedel skall ha samma självklarhet som glasögon vid nedsatt syn!